L’aprenentatge i l’adquisició de coneixement és fonamental durant l’etapa infantil i juvenil. La interacció entre l’entorn, com a font d’estímuls, i el cervell determina la seva progressió.

Hi ha diferències interpersonals en la facilitat o dificultat per aprendre que fixen un ritme diferent de progressió i èxit escolar. Aquestes diferències interpersonals són resultat de la interacció de l’entorn sociocultural de l’infant, el sistema educatiu i les diferències inherents al mateix individu. Els Trastorns específics de l’Aprenentatge (TA) es troben entre les últimes i són una de les causes més freqüents de rendiment inadequat i fracàs escolar.

Considerats en conjunt, tenen una prevalença del 5-15% de la població en edat escolar. Actualment, els sistemes educatius del nostre país afronten els Trastorns d’Aprenentatge de manera molt deficitària. El risc de fracàs escolar dels infants amb TA és molt alt si no s’adopten les mesures adequades des dels primers cursos d’escolaritat.

La majoria dels TA es manifesten els primers anys d’escolaritat interferint en l’aprenentatge del llenguatge oral, escrit, del càlcul matemàtic, de la grafomotricitat, etc. En altres casos pot no haver-hi dificultat per a un aprenentatge específic sinó per a la capacitat d’adquirir hàbits d’estudi o per mantenir l’atenció i el nivell d’autocontrol de conducta necessaris per al progrés acadèmic i personal adequat.

La intervenció més efectiva és aquella que incideix en els mecanismes cerebrals més bàsics que intervenen en un aprenentatge. Els infants amb TA pateixen i tenen l’autoestima baixa com a resultat de les seves dificultats. La incidència de trastorns depressius i d’ansietat, així com el risc d’esdevenir blanc d’assetjament escolar és més elevat. Per tant, la detecció i la intervenció educativa precoç actua com a prevenció d’aquests trastorns emocionals secundaris.

En el context actual educatiu ens trobem davant unes mancances per poder donar suport o atenció als nens que presenten Trastorns de l’Aprenentatge, perquè no tenen recursos necessaris per abordar aquestes dificultats. Des dels serveis sanitaris tampoc es dóna cobertura a aquests trastorns.

És per això que s’observa la necessitat d’una intervenció especialitzada per tractar els trastorns d’aprenentatge i proporcionar eines i recursos per pal·liar els seus efectes i poder garantir un adequat desenvolupament dels processos bàsics.

Clínica Sardenya dóna atenció als Trastorns d’Aprenentatge en la seva globalitat, realitzant un diagnòstic acurat i un tractament eficaç. Conjuntament amb una coordinació i assessorament a les escoles i família.

No hi ha cap resposta

Deja una respuesta