El Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) és un trastorn del Neuro desenvolupament present des de la primera infància i que perdura durant tot el cicle vital. Tot i que durant els primers mesos de vida ja es poden identificar alguns indicis del trastorn, aquests poden no manifestar-se plenament fins que les demandes de l’entorn (la llar d’infants o l’educació infantil) excedeixen les capacitats de l’infant per donar-hi una resposta “normalitzada”.

Els criteris diagnòstics del TEA, segons el manual DSM V, fan referència a dèficits en la comunicació social i interacció social, i presència de patrons repetitius i restringits de conductes, activitats i/o interessos. Actualment, el DSM V agrupa els trastorns antigament anomenats Autisme, Síndrome d’Asperger, Trastorn Generalitzat del Desenvolupament, i Síndrome de Rett, sota la mateixa nomenclatura de Trastorns de l’Espectre de l’Autisme.

Gran part d’aquests trastorns adoptaran diferents formes o gravetat en funció del tipus d’alteració, de la intensitat, del moment d’aparició, de la causa (coneguda o no) i de les capacitats conservades. Pel que fa a la simptomatologia els infants poden presentar els següents símptomes:

 • Manca d’interès pels altres.
 • Poca resposta a la paraula de l’altre (no responen quan se’ls crida).
 • Poc o nul contacte visual.
 • Retard motor (Motricitat fina o grossa).
 • Expressió emocional inapropiada o absent.
 • Manca d’empatia emocional.
 • Absència de joc simbòlic.
 • No realitzar imitació o assenyalar.
 • Dificultats de simbolització.
 • Comportaments repetitius i/o auto estimulacions (aleteig, sorolls amb la boca, balanceig).
 • Reacció desproporcionada a alguns estímuls sensorials (llums, sorolls, textures, olors).
 • Rebequeries davant dels canvis d’activitat o de rutines.
 • Presència d’interessos inusuals i molt restringits.
 • Problemes de conducta.
 • Aïllament social, preferència per un joc solitari.
 • Irritabilitat i inquietud. Pocs recursos de regulació interna.
 • Absència de llenguatge o particularitats en el seu desenvolupament (ecolàlies, prosòdia particular…). Llenguatge literal, no entenen les bromes ni els dobles sentits de les paraules o frases.


Segons el mencionat, podem constatar que tots els infants amb trets o amb un diagnòstic de TEA plantegen serioses dificultats pel que fa a la comunicació, la socialització i la conducta que afecten i comprometen el seu desenvolupament, autonomia i creació de la seva identitat. Malgrat això, i donada la gran varietat psicopatològica existent dins l’actual Trastorn de l’Espectre Autista, considerem imprescindible, treballar el cas per cas i conèixer els motius i les singularitats de cada infant i família afectada per aquest tipus de problemàtica.

Finalment, però no menys rellevant, cal destacar que aquest tipus de trastorn afecta de forma significativa a l’entorn de l’infant, generant un intens patiment en les persones que tenen cura d’aquest infant (família, escola…).