Oferim un recurs específic per abordar de forma interdisciplinària, integral i des d’una perspectiva psicobiosocial les particularitats i les dificultats dels infants amb trastorns en l’àmbit de la relació i de la comunicació, i les seves famílies.

Acompanyem i treballem amb infants que transiten per un complex i dolorós procés donades les seves dificultats per construir-se un cos, establir un vincle amb l’altre i accedir al món de les paraules. Podem interpretar-ho com un dèficit o com una singularitat que adopten determinats infants i que cal respectar, acompanyar i treballar perquè aquests infants puguin construir-se un lloc al món des d’on establir un vincle amb l’altre i construir noves troballes que esdevinguin una via per estabilitzar-se i reduir el seu malestar.

Què fem?

Activitats dirigides als infants:

 • Acollida de l’infant i la família.
 • Entrevistes de valoració diagnòstica (hora de joc).
 • Coordinació amb l’escola i els professionals.
 • Devolució diagnòstica a la família. Informe clínic.
 • Tractament Psicoterapèutic.
 • Derivació a altres serveis (Neuropediatria, Psiquiatria…).
 • Coordinació amb l’escola ordinària, especial i l’EAP.


Activitats dirigides a les famílies:

 • Entrevistes mensuals amb cada família. Volem oferir un espai d’escolta on acollir el patiment de les famílies per tal de comprendre i acompanyar les particularitats i necessitats dels seus infants.
 • Grup de suport quinzenal per a famílies. Crear un espai grupal on les famílies puguin establir i construir una xarxa des d’on compartir les seves vivències, malestars, recursos, inquietuds, i acompanyar-se en el trànsit que estan vivint.


Realitzem coordinacions amb diferents serveis:

 • Coordinació amb Serveis socials.
 • Coordinació amb l’equip de pediatria per tal de realitzar una tasca de detecció, prevenció i derivació sobre signes d’alerta de trastorns de la relació i comunicació.
 • Coordinació amb l’EAP (Equip d’Assessorament Psicopedagògic).
 • Coordinació amb el CDIAP- CSMIJ, si s’escau.
 • Coordinació amb serveis especialitzats (hospitals…).


Treballem amb beques MEC, orientant a les famílies d’infants amb necessitats educatives especials en els tràmits de sol·licitud d’ajuts perquè puguin accedir al seguiment psicològic al marge de la pròpia renta.  Més informació.

A qui s’adreça?

A infants a partir dels dos anys i mig fins als 12 anys, que pateixen dificultats en l’àmbit de la relació i comunicació.