Els problemes d’aprenentatge interfereixen significativament en el rendiment acadèmic o en les activitats de la vida quotidiana que requereixen habilitats de lectura, càlcul o expressió escrita.

Solen presentar associats un conjunt de trastorns, conformant en cada cas, la base del problema:

  • Trastorns de l’activitat motora: Hiperactivitat, hipoactivitat, falta de coordinació
  • Trastorns de la percepció
  • Trastorns de l’emotivitat
  • Trastorns en la simbolització o descodificació (receptiu auditiu)
  • Trastorns expressius o codificació (expressiu vocal i expressiu motor)
  • Trastorns en l’atenció (atenció insuficient o excessiva)

La discalcúlia es tracta d’un trastorn caracteritzat per una alteració específica de la capacitat d’aprenentatge de l’aritmètica, no explicable per un retard mental o una escolaritat inadequada.

El trastorn afecta l’aprenentatge dels coneixements aritmètics bàsics: addició (suma), sostracció (resta), multiplicació i divisió més que als coneixements matemàtics abstractes com d’àlgebra o geometria.

Com assenyalen alguns autors, podem delimitar quatre àrees de deficiències dins del trastorn del càlcul:

  1. Destreses lingüístiques: són deficiències relacionades amb la comprensió de termes matemàtics i la conversió de problemes matemàtics en símbols matemàtics.
  2. Destreses de percepció: dificultat en la capacitat per reconèixer i entendre els símbols. També per tal d’ordenar conjunts de números.
  3. Destresa matemàtica: s’inclou la dificultat amb les operacions bàsiques i les seves seqüències (suma, resta, multiplicació i divisió).
  4. Destresa d’atenció

La prevalença de la discalcúlia se situa, segons alguns estudis, entre el 3 i el 6% de la població escolar i no sembla que hi hagi diferències de gènere.

Els dos pilars de tractament són la reeducació per millorar els dèficits específics i desenvolupar estratègies compensatòries per avançar en els aprenentatges acadèmics, així com adaptar els continguts escolars a qualsevol alumne amb TA per avançar en els aprenentatges tot i les seves dificultats.

A Clínica Sardenya us donem suport!

No hi ha cap resposta

Deja una respuesta