És requisit imprescindible per participar en el sorteig prestar el consentiment al tractament de les anteriors dades, a fi de poder gestionar el sorteig de la forma més adequada.

CLÍNICA SARDENYA, amb CIF B66035478, amb domicili a efectes de comunicacions en Barcelona, carrer Sardenya 466, manifesta que:

 1. En virtut del que es disposa en els articles 37 i següents del RGPD té nomenat un Delegat de Protecció de Dades (d’ara endavant, DPD). Les dades del qual són: delegat.rgpd@clinicasardenya.cat
 2. Que no realitzarà cap transferència internacional de les dades obtingudes en virtut del present consentiment o com a conseqüència del tractament dels mateixos.
 3. Que l’informa del seu dret a sol·licitar l’accés a les dades personals, i a la seva rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades.
 4. Que l’informa del seu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es), en el supòsit que consideri vulnerats els seus drets.
 5. Que no es prenen decisions automatitzes, ni s’elaboren perfils, a les quals es refereix l’article 22, apartats 1 i 4 del RGPD.
 6. Que pot, en qualsevol moment, retirar el seu consentiment al tractament de les dades personals per part de CLÍNICA SARDENYA amb la conseqüència de què el Centre no podrà continuar oferint els serveis assistencials sense el seu consentiment. Així mateix, la revocació del consentiment no afectarà la licitud del tractament de dades basada en el consentiment abans de la seva retirada.
 7. Les dades obtingudes es tractaran amb les següents finalitats:
  1. Per realitzar la gestió administrativa del concurs.
  2. En cas que ho desitgi, comunicar fins i tot per mitjans electrònics, informació que pugui ser del seu interès sobre activitats o serveis relacionats amb el motiu de la seva visita a CLÍNICA SARDENYA i/o els seus especialistes col·laboradors.
  3. Informar-li de nous serveis, promocions i novetats de CLÍNICA SARDENYA per mitjans electrònics.
 8. CLÍNICA SARDENYA conservarà la documentació administrativa, relativa al concurs, dins el termini legal establert per la normativa d’aplicació; i les dades personals, en el supòsit d’autoritzar l’enviament d’informació, fins que li sigui retirar el consentiment.
 9. L’informem que en la següent adreça http://www.clinicasardenya.cat/avis-legal pot accedir a una informació més detallada de la nostra política en matèria de protecció de dades.